PODMIENKY KOUČOVANIA

Sedenia – sedenia budú prebiehať online, osobne alebo telefonicky na spoločnom dohodnutom mieste počas dohodnutého obdobia.

Dĺžka sedenia – sedenie bude trvať 60 minút počas dohodnutého obdobia s frekvenciou podľa dohody. Kouč má nárok na odmenu za koučovanie v dohodnutom čase aj v prípade, že sa klient nedostaví včas alebo vôbec.

Čas sedenia – oznámenie o zmene času sedenia musí byť aspoň 24 hodín vopred, zmluvné strany sa dohodnú na novom termíne sedenia. Pokiaľ klient neoznámi, že si želá sedenie zrušiť aspoň 24 hodín vopred, predpokladá sa, že sedenie riadne prebehlo a kouč má nárok na odmenu v plnej výške.

Záväzok kouča – kouč sa zaväzuje uskutočniť koučovacie sedenia na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. Počas tohto obdobia bude kouč poskytovať svoje služby podľa dohody s využitím svojich znalostí a s náležitou odbornou starostlivosťou a ako kouč naplňovať zmysel dohody. Pokiaľ kouč nebude schopný počas dohodnutého obdobia plniť svoje záväzky podľa dohody, je povinný zaistiť koučovacie služby v dohodnutej kvalite a rozsahu treťou osobou, rovnako kvalifikovaným koučom.

Odbornosť kouča – kouč vyhlasuje, že absolvoval certifikovaný tréning podľa štandardov International Coach federation (Medzinárodnej federácie koučov), je držiteľom medzinárodne uznanej certifikácie a dodržiava Etický kódex ICF (http://icf.sk/co-je-icf/eticky-kodex-icf).

Platba za koučovanie – platba za koučovanie bude prevedená podľa dohody v hotovosti alebo prevodom na bankový účet, po predložení faktúry pred, počas alebo po skončení koučovacej série.

Koučovacie metódy – koučovacie sedenia môžu byť emocionálne a fyzicky náročné. Klient naplánuje sedenia v takom čase, aby mal najvhodnejšie podmienky pre ich zvládnutie.

Zodpovednosť – kouč v žiadnom prípade nezodpovedá za škodu, či inú majetkovú, alebo nemajetkovú ujmu, ktorá klientovi môže vzniknúť v dôsledku psychického, fyzického alebo emocionálneho stresu spôsobeného priamo alebo nepriamo pôsobením koučovacích sedení. Klient berie na vedomie, že koučovanie môže byť fyzicky a psychicky náročné, a klient prehlasuje, že koučovanie podstupuje na vlastné riziko a nebezpečenstvo. Pokiaľ by tretia osoba proti koučovi vzniesla akýkoľvek nárok na náhradu škody vzniknutej súvislosti s týmto koučovaním, je klient povinný uhradiť koučovi všetky náklady, ktoré mu s takýmto nárokom vzniknú a to i vrátane prípadnej náhrady škody.

Práva duševného vlastníctva – klient nie je v žiadnom prípade oprávnený použiť alebo reprodukovať postupy, techniky, prezentácie, metodológiu, príklady, materiály alebo know-how, ktoré budú použité v koučovacích činnostiach (ďalej tiež ,,materiály“). Klient nesmie použiť, reprodukovať, zverejňovať alebo inak sprístupniť tretím osobám materiály ani ich časti žiadnym spôsobom a v žiadnej forme. V prípade porušenia tohto ustanovenia zodpovedá klient koučovi za škodu, ktorá mu tým vznikne, v plnom rozsahu.

Dôverný materiál – v rámci tohto koučovania klient poskytne koučovi osobné údaje a ďalšie dôverné údaje a materiály, ktoré sa ho týkajú. Kouč je povinný urobiť príslušné opatrenia, ktoré možno rozumne požadovať k ochrane týchto údajov a materiálov a bez súhlasu klienta ich nesmie sprístupniť žiadnej tretej osobe.

Kouč je nezávislý dodávateľ – činnosti podľa tejto dohody poskytuje kouč samostatne, osobne, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť. Klient nie je oprávnený v súvislosti s plnením dohody požadovať plnenie od akejkoľvek tretej strany a nie je oprávnený uplatňovať akýkoľvek nárok z dohody, či zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s plnením dohody, od akejkoľvek tretej strany.

Ukončenie dohody – kouč je oprávnený dohodu ukončiť v prípade, že:
1. Klient nebude plniť alebo dodržiavať podmienky dohody a že nenapraví takéto porušenie do 5-tich pracovných dní odo dňa, kedy kouč klientovi oznámil, že je potrebné urobiť nápravu niektorého nedostatku.
2. Klient nesplní alebo nedodrží akúkoľvek podmienku dohody a už nie možná náprava.
3. Platba za koučovanie nebude do termínu splatnosti pripísaná na dohodnutý účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

Klient je oprávnený dohodu vypovedať v prípadoch uvedených v bodoch 1. a 2. analogicky. Výpoveď je účinná okamihom jej oznámenia druhej zmluvnej strane. Dohodu možno rovnako ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán.

Pokiaľ dôjde k ukončeniu dohody z dôvodu na strane klienka, na strane kouča, alebo vzájomnou dohodou, uhradí klient odmenu za sedenia, ktoré prebehli do dňa ukončenia dohody. Pri ukončení dohody nie je kouč ďalej zodpovedný za koučovanie a ďalšie sedenia.