BIZNIS KOUČING

KOUČUJEM PRE VÄČŠIU SPOKOJNOSŤ

V NÁS A VO FIRMÁCH

Pomáham podnikateľom, lídrom a ľuďom vo firmách s nachádzaním vízie, riešení a posunom v oblastiach firemnej kultúry, motivácie a komunikácie.

Koučujem lídrov a zamestnancov buď individuálne alebo spoločne tímy či skupiny.

RADA VÁS PODPORÍM V TÝCHTO OBLASTIACH:

VÍZIA A SMEROVANIE FIRMY / TÍMU

Spoločná vízia ľudí spája.

Ste začínajúca firma a potrebujete zadefinovať svoje PREČO a firemnú víziu

Potrebujete zadefinovať NOVÚ alebo upraviť existujúci firemnú víziu

Potrebujete, aby váš tím konal v súlade so stanovenou firemnou víziou a dokázal ju pretaviť do konkrétnych tímových cieľov a akčných krokov

Vďaka tímovému koučingu môžete spojiť sily a spoločne pracovať na firemnej či tímovej vízii, prípadne nových projektoch a nájsť konkrétne spôsoby ako víziu alebo projekty pretaviť v realitu.

Tímový koučing
 • Vytvorte s tímom víziu a stratégiu, kde sa na tvorbe budú podieľať všetci členovia tímu a prevezmú osobnú zodpovednosť za realizáciu.
 • Zmapujte situáciu vo svojom tíme, v konkrétnom projekte a nájdite kroky na posun k lepšiemu.
 • Podporte rast spoločnosti, tímu a jednotlivcov tým, že porozumejú stanoveným cieľom a zamerajú sa na ich plnenie.
 • Nájdite konkrétne riešenia na rôzne náročné alebo novovzniknuté situácie, či pracovné projekty.
 • Vytvorte priestor pre nové nápady, riešenia a ich usmernenie k realizácií konkrétnych projektov.

Metódy: tímový / skupinový koučing s využitím modelov GROW, Disney Strategy, brainstormingu, myšlienkových máp a ďalších.

FIREMNÁ KULTÚRA A MOTIVÁCIA

Tím je len tak silný ako jeho najslabší článok.

Potrebujete zadefinovať firemnú kultúru a firemné hodnoty

Chcete, aby vaši zamestnanci lepšie porozumeli vašej firemnej kultúre či hodnotám a stotožnili sa s nimi

Potrebujete porozumieť motivácii ľudí a viesť ich s ohľadom na ich vnútornú hnaciu silu

Chcete sa naučiť prispôsobiť komunikáciu a prácu s ľuďmi v tíme tak, aby boli motivovaní

Ako motivovať zamestnancov? Je jedna z otázok, na ktorú vo firmách chceme získať odpoveď. Na to, aby mohla byť zodpovedaná, potrebujeme vedieť, čo poháňa ľudské správanie v práci, a teda, prečo ľudia robia to, čo robia, keď prídu do práce. Ľudí v skutočnosti motivovaní sú, len potrebujeme porozumieť tomu čím a ako.

K odpovediam nás privedie záujem o ľudí a koučovací prístup, v ktorom staviame na hodnotách. Firemná kultúra a firemné hodnoty hrajú kľúčovú úlohu v motivácii jednotlivých členov tímu a ich angažovanosti na pracovných projektoch a posune vo výsledkoch.

Tímový koučing
 • Zadefinujte firemnú kultúru, identitu a firemné hodnoty.
 • Porozumejte vašim vlastným hodnotám a zistite ako sú v súlade s firemnými hodnotami.
 • Porozumejte princípom motivácie ľudí, a tomu prečo ľudia robia to čo robia, keď prídu do práce.
 • Zistite ako sú motivovaní ľudia vo vašom tíme a čo môžete urobiť pre to, aby ste túto motiváciu podporili.
 • Naučte sa s ľuďmi komunikovať tak, aby ste sa dotýkali ich motivácie.

Metódy: workshop s prvkami tímového / skupinového koučingu s využitím modelov na mapovanie podnikovej kultúry a firemných či osobných hodnôt.

KOMUNIKÁCIA

Efektívna tímová práca začína a končí komunikáciou.

Potrebujete zefektívniť komunikáciu v tíme alebo smerom k zákazníkom

Chcete si v tíme lepšie porozumieť a predchádzať nedorozumeniam

Chcete sa zlepšiť v dávaní a prijímaní spätnej väzby

A čo tak naučiť sa lepšie vnímať, počúvať, čítať neverbálnu komunikáciu a využiť silu otázok

Až 85% osobného úspechu v práci tvorí schopnosť jednať s ľuďmi. Workshopy kombinujúce mentoring a tímový koučing vám môžu pomôcť zlepšiť komunikáciu, vzťahy a vzájomné porozumenie vo vašom tíme, na pracovisku, s obchodnými partnermi alebo zákazníkmi, prípadne nájsť spôsoby ako komunikovať v náročných situáciách.

Skupinový workshop na tému spätná väzba
 • Naučte sa ako komunikovať efektívne s ohľadom na rôzne typy osobností.
 • Porozumejte tomu, ako vznikajú nedorozumenia a naučte sa zvládať v komunikácii vlastné emócie.
 • Zistite ako dávať a prijímať spätnú väzbu a vysporiadať sa s kritikou.
 • Objavte silu aktívneho počúvania a koučovacieho prístup vo vedení ľudí.
 • Porozumejte neverbálnej komunikácii a naučte sa vnímať a aplikovať reč tela.

Metódy: workshop s prvkami tímového / skupinového koučingu s využitím modelov priamej komunikácie, radikálnej otvorenosti, transakčnej analýzy, dramatického trojuholníka a trojuholníka posilnenia, GROW, kinestetického koučingu, role playing a ďalších.

SEBAREGULÁCIA A ZVLÁDANIE EMÓCII

Emócie od pracovného života neoddelíme.

Keď sa s nimi naučíme pracovať, budú naším pomocníkom.

Zažívate v práci stres, cítite sa pod tlakom a chceli by ste svoje emócie zvládať lepšie

Dostávate sa do konfliktov, keď vás ovládne hnev alebo iné silné emócie

Chceli by ste vytvoriť pracovné prostredie, v ktorom sa budete vy a vaši kolegovia cítiť dobre a pohodovo

Náš wellbeing a pohoda na pracovisku závisí od toho, ako dokážeme vytvárať podporujúce a chápajúce prostredie.

Emočná inteligencia naberá na význame. Prieskumy ukazujú, že až 86% lídrov považuje emočnú inteligenciu za dôležitejšiu pre úspech ich firmy ako tomu bolo v minulosti. A 96% verí, že je rovnako dôležitá, ak nie dôležitejšia, ako IQ.

Tímový koučing
 • Porozumejte svojim emóciám, skrytím informáciám v nich a naučte sa zvládať svoje reakcie.
 • Porozumejte emóciám druhých ľudí a reagujte na ne primeraným spôsobom.
 • Naučte sa zregulovať svoje emócie, postarať sa o svoje potreby a udržiavať sa v rovnováhe.
 • Porozumejte tomu, kde sú vaše hranice, kedy sú prekračované a ako ich môžete vhodným spôsobom zastať.
 • Vytvorte pracovné prostredie, v ktorom sa vy a vaši kolegovia môžu cítiť bezpečne.

Metódy: workshop s prvkami tímového / skupinového koučingu s využitím emočných kariet, vizualizácie, kinestetického koučingu, transakčnej analýzy, dramatického trojuholníka a trojuholníka posilnenia a ďalších.

AKÉ SÚ MOJE SKÚSENOSTI?

Veľkú časť pracovného života (cca 9 rokov) som pracovala pre nadnárodnú spoločnosť v oblasti priameho predaja, kde som viedla tím ľudí a zastrešovala oblasti podpory predaja zamerané na motiváciu, zvyšovanie predaja a zdieľanie príležitosti.

V poslednom období som pôsobila na pozícii manažérky pre koučing a vzdelávanie predajcov.

Moja práca obsahovala zameranie sa na približne 25 000 predajcov, z toho viac ako s 300 sme pracovali intenzívne.

V súčasnosti pôsobím ako externá firemná a osobná koučka, pričom pomáham firmám, lídrom, podnikateľom a ich zamestnancom zladiť víziu s prácou tímu tak, aby smerovali k výsledkom, ďalej s komunikáciou, motiváciou, rozhodovaním, stanovovaním priorít a zvládaním tlaku či stresových situácii.

Som certifikovaná koučka v oblasti biznis a tímového koučingu, aj v oblasti životného a systemického koučingu.

Koučujem podľa zásad a princípov ICF (International Coach Federation - Medzinárodnej federácie koučov) a som členkou ICF Slovak Charter Chapter a SAKO (Slovenskej asociácie koučov).

AKO PRACUJEM?

 • ÚVODNÁ ANALÝZA
  Každú firemnú spoluprácu (či už ide o tímový / skupinový koučing alebo vzdelávacie workshopy) pripravujem na mieru a na základe potrieb danej spoločnosti. Preto v úvode mapujem a analyzujem vašu konkrétnu tému a situáciu, aby som lepšie pochopila vaše očakávania, potreby, ciele a želaný výsledok. Úvodné rozhovory realizujem najskôr zo zadávateľom (majiteľom firmy, lídrom tímu alebo HR) a následne s členmi tímu, ktorí budú súčasťou rozvojového programu.
 • MODULY ROZVOJOVÝCH PROGRAMOV
  Na základe úvodnej analýzy situácie a potrieb pripravím návrh konkrétneho rozvojového programu. Môže ísť o jeden poldenný alebo celodenný modul, prípadne o niekoľko po sebe nasledujúcich modulov vo vopred dohodnutom časovom horizonte. Súbežne s obsahovým návrhom vypracujem aj cenovú ponuku.
 • INDIVIDUÁLNY KOUČING
  Úspech celého tímu závisí na jeho jednotlivcoch. Preto je vhodné, ak je tímový, resp. skupinový rozvojový program podporený aj individuálnym koučingom, ktorý sa realizuje medzi jednotlivými modulmi. Účastníci tak majú možnosť ešte viac popremýšľať nad témami z jednotlivých modulov a aplikovať ich na svoju vlastnú situáciu v konkrétnom kontexte. Viac o individuálnom osobnom koučingu.

HODNOTY, KTORÝMI SA PRI KOUČOVANÍ  RIADÍM

SLOBODA

Vytváram priestor, v ktorom sú dôležité vaše potreby a môžete nachádzať svoje vlastné odpovede a riešenia na rôzne situácie.

REŠPEKT

Pristupujem k vám partnersky, rovnocenne a zaujímam sa o vaše očakávania, ktoré udávajú koučovaniu smer.

BEZPEČIE

Vytváram bezpečný priestor, v ktorom môžete prejaviť svoje názory, myšlienky a emócie bez obavy z posudzovania.

Na stretnutí sa porozprávame o vašich potrebách a očakávaniach a dohodneme si prípadný ďalší priebeh spolupráce.

Stretnutie si môžete rezervovať buď cez online formulár alebo telefonicky či e-mailom.

+421 903 271 877
info@katarinaozvoldova.sk

FIREMNÉ SPOLUPRÁCE

„S Katkou som absolvoval niekoľko hodín koučingu, ktoré mi pomohli zadefinovať si hodnoty a priority v biznise. Viacerými dobre trafenými otázkami sme sa dostali až k tomu, čo je skutočne dôležité. Dnes už chápem, že svojho biznisového kouča by mal mať každý podnikateľ, ktorý sa chce posúvať. Pomôže to nielen jemu, ale celému jeho tímu a nakoniec aj firme. Biznis koučing je za mňa jedna z najlepších investícií a s Katkou ste v dobrých rukách.“
Peter Chodelka referencia
Peter Chodelkaspolumajiteľ affiliate siete Affial a prírodných výživových doplnkov Blendea; moderátor podcastu Podnicast
"Dokázali ste vytvoriť uvoľnenú atmosféru, bolo to príjemné, osobnejšie, vytratila sa nervozita, proste iný prístup."
Referencia na koučing
Richard Bariškonateľ spoločnosti